Generalforsamling

Seneste generalforsamling 2018

DAGSORDEN MED REFERAT, GENERALFORSAMLING 2018

Tilstede:

Morten, Marie, Karina, Ida, Malte, Allan, Mathias J., Dennis, Martin, Astrid, Bahne, Thomas, Martin, Jacob, Kjeld, Joachim, Kalle, Birgitte (ref.)

Dagsorden og referat

Valg af dirigent:

Morten

Formandens beretning:

Kjeld ser tilbage på sit virke i klubben, da det er sidste gang han afgiver formandens beretning. Tak til bestyrelse, medlemmer og trænere for sæson 2017/18. Stævnedeltagelsen er begyndt at vende til det bedre og der ses frem mod kommende opgaver i klubben; NM, holdturnering, svømmehal og overnatning. Beretningen godkendt.

 Forelæggelse af det reviderede regnskab, godkendelse af budget:

Regnskabet gennemgået uden yderligere spørgsmål. Budget godkendt.

Valg til bestyrelsen:

Formand: Thomas Knold

3 ordinære medlemmer:

Kjeld Knold

Marie Vich

Freja Mortensen

2 suppleanter:

Karina Schneider

Oliver Sachse

2 revisorer:

Morten Jensen

Alex Poulsen

Orientering fra bestyrelsen samt Ændring af vedtægterne

Forslaget trækkes tilbage og genfremstilles i form af en større revision af klublovene på næste generalforsamling.

Behandling af indkomne forslag:

 

Der er indkommet forslag om at passive medlemmer ikke skal have stemmeret – forslaget debatteret og godkendt.

Eventuelt:

Ingen emner til eventuelt